Az ügyfelek (vendégek) elszállásolása a Szlovák Köztársaság jogszabályai szerint történik, a szlovák törvények és a jelen elszállásolási szabályzat alapján. A Vendég elfogadja az elszállásolási szabályzatot, mint a szálláshely-szolgáltatás szerződéses feltételét, és köteles betartani annak rendelkezéseit. A vendég köteles megismerkedni a jelen elszállásolási szabályzattal, tájékozatlanságát figyelmen kívül hagyhatjuk. Az elszállásolási szabályzat többek között a Hotel EUROPA**** (a továbbiakban: „szálloda”) recepcióján van kifüggesztve.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy jogi keretet teremtsen a szálloda üzemeltetője és ügyfelei közötti kapcsolatra, annak érdekében, hogy az ügyfél tájékozódhasson a szolgáltatásnyújtás feltételeiről.
 2. Jelen ÁSZF a szállodai szobák szálláshely-szolgáltatás céljára történő bérbeadására, a szálloda konferenciatermeinek rendezvények céljára történő bérbeadására, rendezvények bérleti díj ellenében történő lebonyolításra, valamint az ügyfél számára nyújtott minden egyéb szolgáltatásra és teljesítésre vonatkozik.
 3. Jelen ÁSZF szerves részét képezi minden olyan szerződésnek (megállapodásnak) és megrendelésnek, amelynek tárgya a szálloda kötelezettsége, hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújtson az ügyfélnek, valamint az ügyfél kötelezettsége, hogy a nyújtott szolgáltatásokért a megállapodás szerinti árat megfizesse.
 4. Az ügyfélről vélelmezni kell, hogy megismerkedett jelen ÁSZF-el, kivéve, ha bebizonyítja, hogy az ÁSZF-hez való hozzáférést a szálloda hibájából korlátozták vagy akadályozták.
 5. Jelen ÁSZF a szálloda számára a közzététel napján, az ügyfél számára pedig a szolgáltatás megrendelésének időpontjában válik kötelezővé.

I. A FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

Jelen megállapodás alkalmazásában:

Ügyfél – minden természetes vagy jogi személy, aki szolgáltatások nyújtására irányuló szerződést köt a szállodával, vagy kötelező érvényű megrendelést küld a Szállodának.

Szálloda – a Fabrica 22 s.r.o. (székhelye: Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 945 01 Komárno, postacíme: M. R. Štefánika 1, 945 01 Komárno, szervezetazonosító száma (IČO): 47581352, bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság által vezetett cégnyilvántartás Sro részlegében, az 52121/N betétszám alatt) által üzemeltetett Hotel EUROPA Komarno**** megnevezésű objektum.

A szerződő felek -a szálloda és az ügyfél.

Szolgáltatás – a szálloda által az üzleti tevekénységének megfelelően nyújtott bármely szolgáltatás, de különösen a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, wellness és kongresszusi szolgáltatások.

Egyéni ügyfél – általában 1-9 személy, akik együttesen rendelik meg a szálloda szolgáltatásait, vagy foglalnak szállást a szállodában ugyanazon érkezési és távozási időpontra.

Csoport – általában 10 vagy több személy, akik együttesen rendelnek szállodai szolgáltatásokat vagy szállodai szállást ugyanazon érkezési és távozási időpontra.

Rendezvény – olyan társadalmi esemény, amelyen nagyszámú személy vesz részt, és amely egynél többféle szállodai szolgáltatás igénybevételével jár.

Rendezvényszervező – minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az ügyfél nevében vagy javára rendezvényt szervez, technikailag vagy más módon biztosít, és e célból szerződéses viszonyba lép a szállodával; eltérő megállapodás hiányában a rendezvény szervezője az ügyfél.

A fizetés időpontja – az a pillanat, amikor a szálloda a megfizetett pénzeszközökkel való rendelkezés lehetőségét megszerezte, azaz a számlán való jóváírás, a pénztárnál történő átvétel stb. napja.

Kár – tényleges kár és elmaradt haszon. A kárt pénzben kell megtéríteni; ha azonban a jogosult fél kéri, és ha lehetséges, a kárt az eredeti állapot visszaállításával kell megtéríteni.

II. A szerződés megkötése

 1. A szerződés megkötése a szálloda és az ügyfél között a szolgáltatásnyújtásról kötött megállapodást jelenti.
 2. A szerződés megkötésével a szálloda kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyfélnek a megállapodás szerinti terjedelemben és minőségben szolgáltatást nyújt, az ügyfél pedig egyidejűleg köteles a szállodának a megállapodás szerinti árat megfizetni, valamint a szállodai szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges károkat megtéríteni.
 3. A szerződés az ügyfél megrendelésének (foglalásának) a szálloda általi visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolás történhet írásban, faxon vagy e-mailben.
 4. A szerződő felek a szálloda és az ügyfél. Ha a szálloda szolgáltatásait harmadik személy (közvetítő) rendeli meg, a közvetítő maga a szálloda felé kötelezett (szerződő) fél, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg.
 5. Csoportos vagy rendszeresen ismétlődő megrendelések esetén a felek írásbeli keretszerződést köthetnek, azzal, hogy az ebben a szerződésben megállapodott rendelkezések elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF rendelkezéseivel szemben. Ez azonban nem érinti az ÁSZF érvényességét. Ez vonatkozik az egyedi írásbeli szerződések tekintetében is.

III. Szálláshely-szolgáltatások – egyéni ügyfelek

 1. A szálloda köteles a lefoglalt szobákat az érkezés napján 14.00 órától az ügyfél rendelkezésére bocsátani. Az ügyfél csak abban az esetben jogosult arra, hogy a lefoglalt szobát ezen időpont előtt elkészítsék számára, ha erről a szerződés megkötésekor kifejezetten megállapodott a szállodával. Az ügyfél a szállodával való külön megállapodás hiányában nem jogosult arra, hogy konkrét szobát bocsátsanak a rendelkezésére.
 2. Az ügyfél köteles a szobát a megállpodott távozási napon legkésőbb 10.00 óráig kiüríteni és elhagyni, kivéve, ha előre másként nem állapodtak meg. Késői kijelentkezés esetén a szálloda jogosult a mindenkori árlista szerinti késői kijelentkezési díjat felszámítani.
 3. Ha az ügyfél nem jelentkezik be a szállodába legkésőbb az érkezés napján 18.00 óráig, és hacsak nem született kifejezett megállapodás későbbi érkezésről, a szálloda jogosult a lefoglalt szobákat más ügyfélnek átadni. Amennyiben az ügyfél 18.00 óra után kíván bejelentkezni, köteles erről a szállodát előzetesen értesíteni.
 4. Ha az ügyfél reggel 6.00 óra előtt jelentkezik be a szállodába, köteles a teljes előző éjszakára vonatkozó árat megfizetni.
 5. Az ügyfél köteles az esetleges hiányosságokat, eltéréseket vagy kifogásokat a szálloda recepcióján azonnal jelezni, amint azokat észleli. Ugyanígy köteles eljárni, ha a szobában vagy annak felszerelésében bármilyen kárt észlel. Abban az esetben, ha a szálloda az ügyfél tartózkodásának befejezése után fedezi fel a szobában vagy annak felszerelésében keletkezett károkat anélkül, hogy az ügyfél ezeket a tényeket a szálloda recepciójának tudomására hozta volna, az ügyfél köteles a szállodának a szobában vagy annak felszerelésében keletkezett károkat teljes mértékben megtéríteni.
 6. Az ügyfél szállodai tartózkodására vonatkozóan az elszállásolási szabályzat és a szálloda üzemeltetési szabályzata az irányadó. Ezek a szabályzatok a szálloda ügyfeleire nézve kötelező érvényűek.
 7. A szálloda köteles lehetővé tenni az ügyfél számára, hogy értékes vagy nagy anyagi, társadalmi vagy szellemi értéket képviselő tárgyakat biztonságos helyen (szállodai széfben) tároljon. Amennyiben az ügyfél nem él ezzel a jogával, a szálloda csak korlátozottan felel az elvesztéssel, visszaéléssel, rongálással, lopással vagy egyéb módon okozott károkért.

IV. Szálláshely-szolgáltatások – csoportok

 1. Ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, csoportok elszállásolási feltételei tekintetében az ÁSZF III. cikkének rendelkezései irányadók.

V. A szálloda által nyújtott szolgáltatások árai és fizetési feltételek

 1. Az ügyfél köteles a nyújtott szolgáltatásokért a megállapodás szerinti árat megfizetni, ez vonatkozik azokra a szolgáltatásokra is, amelyeket a szálloda az ügyfél kifejezett kérése alapján nyújt harmadik félnek.
 2. A megállapított ár a foglalási visszaigazolásban szereplő ár. Amennyiben az árat nem állapították meg, a közzétett listaárak érvényesek.
 3. A szálloda árlistájában szereplő árak véglegesek és tartalmazzák a hozzáadottérték-adót, de nem tartalmazzák a helyi adókat.
 4. Ha a szerződés megkötése és a megrendelt szolgáltatások nyújtása között eltelt időszak meghaladja a 4 hónapot, és ez idő alatt a szálloda árai emelkednek, a szálloda a megállapodás szerinti árat ennek megfelelően, de legfeljebb a megállapodás szerinti ár 5%-ával növelheti.
 5. A szálloda akkor is módosíthatja az árat, ha az ügyfél a szálloda hozzájárulásával a lefoglalt szobák számát, a szállodai szolgáltatások körét, a tartózkodás időtartamát stb. utólag módosítja.
 6. A szálloda jogosult a szerződés megkötésekor előleget kérni.
 7. Az ügyfél által megrendelt és igénybe vett szolgáltatások számlázásának alapja – eltérő előzetes megállapodás hiányában – az ügyfélnek a szálloda helyiségeiből való távozásának napján, illetve az ügyfél által a szálloda által megrendelt szolgáltatások igénybevételének napján kiállított bizonylat – számla. A számlának tartalmaznia kell a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai által előírt összes tartalmi elemet.
 8. A számla a kiállításától számított 14 napon belül esedékes. A számlát azon a napon kell kifizetettnek tekinteni, amikor a szálloda a kifizetett összeggel rendelkezni tud, azaz amikor az adott összeget a szálloda számláján jóváírják.
 9. Késedelmes fizetés esetén a szálloda jogosult késedelmi kamatot felszámítani, amelynek mértéke a késedelem minden egyes napjára az elmaradott összeg 0,5%-a.
 10. Az ügyfél szállodával szembeni követelésének beszámítása csak akkor lehetséges, ha az ügyfélnek a szállodával szembeni követelése nem vitatott vagy jogerős.

VI. Rendezvények

 1. A rendezvény biztosítása és megfelelő előkészítése érdekében a rendezvény szervezője köteles legalább 5 munkanappal a rendezvény előtt értesíteni a szállodát a résztvevők végleges létszámáról.
 2. A megrendelő kérésére történő változás esetén a szálloda a saját lehetőségeihez mérten biztosítja a nyújtott szolgáltatások körének kiterjesztését, az ilyen kérést a megfelelő vállalkozói gondossággal kezelve. Az ügyfélnek azonban nincs törvényes joga a nyújtott szolgáltatások körének kiterjesztésére.
 3. A rendezvény résztvevőinek számában bekövetkező, 10%-ot meghaladó mértékű változást a szállodával előzetesen egyeztetni kell. A résztvevők számának ilyen jellegű változása (eltérése) esetén a szálloda fenntartja a jogot, hogy a visszaigazolt szobákat egyoldalúan kicserélje; a megállapodás szerinti színvonalat és technikai felszereltséget meg kell tartani.
 4. Ha a résztvevők száma több mint 10%-kal változik, a szálloda jogosult a megállapított ár felülvizsgálatára és módosítására is. A tényleges résztvevői létszám képezi a számlázás alapját.
 5. Az étterem helyiségeiben 21.00 óránál tovább tartó rendezvények esetén, amennyiben a megállapodás szerinti ár nem veszi már figyelembe a rendezvény hosszabb (nyitvatartási időn túli) időtartamát, a szálloda egyedi bizonylatok alapján szervizdíjat számíthat fel.
 6. A rendezvény szervezője vagy a rendezvény megrendelője nem jogosult saját ételekkel vagy italokkal ellátni a rendezvényt, kivéve, ha erről a szállodával előzetesen kifejezetten írásban megállapodtak. Ilyen esetben a szálloda az aktuális árlista szerinti szervizdíjat számít fel.
 7. A rendezvény szervezője és a rendezvény megrendelője egyetemlegesen felel a rendezvény résztvevői által rendelt ételek és italok fogyasztásának megfizetéséért a megállapodás szerinti összköltségen belül.
 8. A rendezvény szervezője és a megrendelő egyetemlegesen felelős a rendezvény résztvevői által megrendelt, a megállapodás szerinti összköltségen felüli szolgáltatásokért.
 9. A szálloda nem vállal felelősséget a szellemi tulajdonjogok ügyfél általi megsértéséért. A rendezvényre vonatkozóan a szervező (megrendelő) köteles saját nevében, saját felelősségére és költségére rendezni a szerzői jogvédő szervezetekkel szemben fennálló valamennyi kötelezettségét.
 10. A rendezvény szervezője, illetve megrendelője köteles haladéktalanul értesíteni a szállodát, ha a rendezvény közérdeket sérthet, a közrendet megzavarhatja, a szálloda és más szállóvendégek érdekeit korlátozhatja vagy veszélyeztetheti. A szálloda jogosult az ilyen helyzet megelőzése érdekében megfelelő intézkedéseket tenni, amelyeket a megrendelő köteles eltűrni.
 11. Az újságokban vagy a médiában (nyomtatott, elektronikus stb.) megjelenő hirdetések és a nagyközönségnek szóló hirdetések, különösen az állásinterjúkra, politikai, vallási és kereskedelmi rendezvényekre való meghívások, amelyek a szállodával való bármilyen kapcsolatra utalhatnak, vagy alkalmasak arra, hogy a szálloda hírnevét csorbítsák, ill. annak hírnevét parazitálják, a szálloda előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulásához kötött.
 12. Amennyiben a szálloda a rendezvény szervezője részére, az ő saját igénye alapján harmadik féltől műszaki és egyéb eszközöket szerez be, azt minden esetben a rendezvényszervező vagy az ügyfél nevében, megbízásából, meghatalmazása alapján és nevében teszi.   A szálloda ezáltal nem vállal kötelezettséget harmadik személyekkel szemben, és a harmadik személyek ezen berendezések használatából eredő követelései kizárólag a rendezvényszervezővel szemben érvényesíthetők.
 13. A szervező vagy a megrendelő saját elektromos, villamos és műszaki berendezéseinek használata a szálloda elektromos hálózatának igénybevételével a szervező írásbeli engedélyéhez kötött. A szálloda fenntartja magának a jogot, hogy külön díjat számítson fel az olyan eszközökért, berendezésekért, amelyek az energiaellátás költségeit vagy a szálloda üzemeltetési költségeit a szokásos mértéket meghaladóan növelik.
 14. A rendezvény szervezője (megrendelője) teljes mértékben felelős a szálloda technikai berendezéseinek használatából eredő meghibásodásokért vagy károkért, és köteles megfizetni az eredeti állapot helyreállításának költségeit. A szálloda jogosult az ilyen berendezéseket ellenőrizni és az ilyen állapotok megelőzése vagy elkerülése érdekében saját alkalmazottai vagy harmadik személyek útján intézkedéseket tenni, és az ügyfél köteles ezeket az intézkedéseket tűrni.
 15. A rendezvény szervezője, ill. megrendelője teljes mértékben felelős a rendezvény szervezője (megrendelője) által használt műszaki, elektronikus vagy elektromos berendezések biztonságáért.
 16. Minden behozott dekorációs anyagnak vagy tárgynak meg kell felelnie a törvényes tűzvédelmi előírásoknak. A szálloda jogosult az illetékes hatóságok véleményét kikérni. Az esetleges károk megelőzése érdekében a behozott anyagok és tárgyak felszerelését és elhelyezését előzetesen egyeztetni kell a szállodával.
 17. A behozott kiállítási és egyéb tárgyakat a rendezvény befejezését követően haladéktalanul el kell távolítani. Amennyiben a rendezvény szervezője vagy megrendelője ezt elmulasztja, és a tárgyakat a rendezvényteremben hagyja, a szálloda jogosult a tárgyak eltávolításáig terembérleti díjat felszámítani. A szálloda jogosult továbbá a tárgyakat a rendezvény szervezője, ill. megrendelője költségére elszállítani és tárolni, anélkül, hogy megőrzési vagy tárolási szerződést kötne.

VII. Előlegfizetés a szolgáltatásokért

 1. A szállodával kötött eltérő írásbeli megállapodás hiányában a szálloda jogosult a megrendelt szolgáltatások teljes ára 50%-ának megfelelő előleget kérni, legkésőbb 30 nappal a rendezvényt megelőzően.
 2. Az előleg megfizetése a szerződés kötelező jellegének megerősítése. A befizetett előleg lemondás esetén nem téríthető vissza, és egyösszegű kártérítésként (elmaradt haszon) szolgál.
 3. Abban az esetben, ha az előleg nem kerül időben befizetésre, a szálloda fenntartja a jogot, hogy a foglalást előzetes értesítés nélkül törölje.

VIII. A megrendelés visszavonása, törlése. Elállási feltételek

 1. Az ügyfélnek jogában áll lemondani a lefoglalt szolgáltatásokat vagy eseményt.
 2. A megrendelt rendezvények és szolgáltatások lemondása esetén a szálloda kártérítésre jogosult lemondási díj formájában, amely a szolgáltatás vagy rendezvény fix árának százalékos arányában kerül meghatározásra, attól függően, hogy hány személy részére szervezték meg a rendezvényt (szolgáltatást), és mennyi idő telt el a szolgáltatás vagy rendezvény lemondásának időpontja és a szolgáltatásnyújtás vagy rendezvény tervezett megkezdése között.
 3. Eltérő rendelkezés vagy megállapodás hiányában a szolgáltatás vagy esemény árából meghatározott lemondási díjak a következők:
 1. Rendezvények esetén a szálloda jogosult a következő lemondási díjakat felszámítani:
 2. a szolgáltatásnyújtás tervezett kezdete előtt 15-7 nappal való lemondás esetén a becsült ár
  50%-a.
 3. a szolgáltatásnyújtás tervezett kezdete előtt kevesebb mint 6 nappal való lemondás esetén a becsült ár 100%-a.
 • Egyéni ügyfelek elszállásolása esetében a szálloda jogosult a következő lemondási díjakat felszámítani:
 • a tartózkodás tervezett kezdete előtt 6-3 nappal való lemondás esetén a becsült ár 50%-a.
 • a tartózkodás tervezett kezdete előtt kevesebb mint 2 nappal való lemondás esetén a becsült ár 100%-a.
 • A csoportos elszállásolásra vonatkozó lemondási feltételek a rendezvényekre vonatkozó feltételekhez hasonlóan alkalmazandók (3a. pont).
 1. A szálloda által a rendezvény igényeihez megrendelt technikai eszközök költségeit, amelyek a szállodánál már felmerültek, és más felhasználásból nem fedezhetők, az ügyfélnek teljes egészében ki kell fizetnie. A vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtása esetén a teljes ár az italok, az ételek, a terembérlet és az egyéb megállapodott szolgáltatások költségeinek összege.

IX. A szálloda elállása a szerződéstől

 1. A szálloda jogosult elállni a szerződéstől, ha a foglalásban úgy állapodtak meg, hogy az ügyfélnek lehetősége van meghatározott időn belül fizetési kötelezettség nélkül elállni a szerződéstől, a szállodának igénye van az így lefoglalt szobákra, és az ügyfél nem mond le az elállás jogáról a szálloda visszakérésére. A szálloda jogosult továbbá a szerződéstől való elállásra, ha:
 1. ezt a jogot az ügyféllel a szerződésben meghatározott okokból írásban megállapodtak, az ügyfél nem ragaszkodik a szálloda általi teljesítéshez, az ügyfélnek a szállodával szemben fennálló kötelezettségei vannak, a foglaláskor előrefizetésben vagy előlegfizetésben állapodtak meg, és az ügyfél nem teljesítette kötelezettségét időben, a szálloda azonban legkésőbb addig állhat el a szerződéstől, amíg az ügyfél nem teljesíti kötelezettségét,
 2. amennyiben olyan körülmények merültek fel, amelyekért a szálloda nem felelős (pl. vis maior), és amelyek lehetetlenné teszik a szerződés teljesítését, a szolgáltatás vagy a rendezvény lefoglalására hamis, félrevezető vagy pontatlan ügyféladatok vagy egyéb lényeges tények alapján került sor,
 3. a szállodának alapos oka van feltételezni, hogy a szállodai szolgáltatások igénybevétele veszélyeztetheti a szálloda megfelelő működését, biztonságát vagy közmegbecsülését, anélkül, hogy az a tulajdonosoknak, ill. a szálloda vezetésének felróható lenne.

X. Felelősség a behozott vagy letétbe helyezett tárgyakban okozott károkért

 1. A szálloda felel a vendégek által behozott vagy a vendégek számára tárolt tárgyakban okozott károkért, kivéve, ha a kár más módon keletkezett. Behozott tárgyaknak minősülnek azokba a szállodai helyiségekbe bevitt tárgyak, amelyeket a szállás vagy a tárgyak tárolása céljából foglaltak le, vagy amely tárgyakat e célból a szálloda személyzetének valamelyik tagjának adtak át.
 2. A szálloda az ékszerekért, pénzért és egyéb értéktárgyakért legfeljebb 331,94 EUR összeghatárig felel. A kártérítési jog megszűnik, ha azt a károsult ügyfél a kárról való tudomásszerzést követő tizenötödik napig nem érvényesítette.
 3. A parkolóhely rendelkezésre bocsátása a parkolóban nem keletkeztet megőrzési vagy tárolási szerződést. A szálloda nem felel a parkolóban parkoló vagy mozgó gépjárművek és tartozékaik elvesztéséért vagy megrongálódásáért.
 4. A szálloda nem felel a szabadidős programok során bekövetkezett bármilyen jellegű sérülésekért, kivéve, ha a kárt a szálloda súlyos gondatlansága vagy szándékos hibája okozta.

XI. Különleges rendelkezések

 1. A szállodába tilos állatot behozni.
 2. Dohányozni csak a szálloda kijelölt területén megengedett. A szálloda egyéb területein (minden beltéri területen és szobában) tilos a dohányzás. A tilalom megszegése esetén a szálloda jogosult 50,-€ bírságot kiszabni minden egyes észlelt szabálysértésért.
 3. A szállodába nem hozhatók be robbanóanyagok és lőszerek, maró-, mérgező vagy toxikus anyagok, ill. fertőző vagy radioaktív veszélyes anyagok.
 4. A szálloda a vendégeknek szánt üzeneteket, leveleket és küldeményeket átveszi. A szálloda vendégeinek küldeményeit a vendég kérésére és térítés ellenében küldi el.
 5. A szálloda a talált tárgyakat csak az ügyfél kérésére küldi el. Ezek a tárgyak a szállodában legfeljebb hat hónapig vannak tárolva. Ezen időszak végén a nyilvánvaló értékkel rendelkező tárgyakat át kell adni az illetékes hatóságoknak.

XII. Záró rendelkezések

 1. A jelen általános szerződési feltételek és az ezek alapján keletkező jogviszonyok tekintetében a szlovák jog az irányadó.
 2. Amennyiben jelen általános szerződési feltételek egyes rendelkezései érvénytelenné vagy hatálytalanná válnak, az nem érinti jelen általános szerződési feltételek többi rendelkezésének érvényességét vagy hatályosságát.
 3. Az ügyfelek a megrendelés leadásával megerősítik, hogy elfogadják a szálloda jelen általános szerződési feltételeit. A szálloda fenntartja magának a jogot jelen általános szerződési feltételek módosítására. Az Általános szerződési feltételek írásbeli közlésének kötelezettsége a szálloda helyiségeiben és a szálloda honlapján (https://hoteleuropa.sk) hozzáférhető helyeken történő elhelyezéssel teljesül.